Kolme näkökulmaa etä- ja lähityön yhdistämiseen

Hyödynnä hybridityön mahdollisuudet. Kansallinen etätyösuositus päättyy 15.10. Monet esihenkilöt ja työntekijät ovat uuden edessä. Osalle yrityksistä toimintamalli on jo ennestään tuttu, vain nimi on uusi, hybridityö. Oikeilla toimilla muutoksessa saadaan luotua win-win-tilanne, jolloin etätyöstä on hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle. Pahimmillaan palataan vanhaan. Mitä johdon ja esihenkilöiden tulisi ottaa huomioon työelämän vallankumouksessa?

Juridinen näkökulma

Etätyöhön sovelletaan kaikkia työsuhdetta koskevia lakeja ja sopimuksia ja sitä tehdään työsuhteessa. Etätyö voi olla säännöllistä, lyhytkestoista tai kokoaikaista.

Säännöllisessä etätyössä etätyöpäivät rytmittyvät ennalta sovitun mukaisesti esim. tiettyihin viikonpäiviin. Säännöllisestä etätyöstä on suositeltavaa tehdä kirjallinen etätyösopimus.

Lyhytkestoisesta etätyöstä puhutaan silloin, kun työtä tehdään tilapäisesti 1–5 päivää muualla kuin työnantajan järjestämissä tiloissa tai vaikkapa ulkomailla. Lyhytkestoinen etätyö sopii esimerkiksi konkreettisen selkeän kertaluonteisen tehtävän tekemiseen ja siitä sovitaan etukäteen esihenkilön kanssa. Kirjallista etätyösopimusta ei tarvita.

Kokoaikaisessa etätyössä työ tehdään kokonaan etätyönä, jolloin työntekijällä ei ole oman työpisteen tarvetta missään yrityksen toimipaikassa. Kokoaikaisen etätyön ehdot määritellään työsopimuksessa.

Kaikki tehtävät eivät ole toteutettavissa etänä ja tämä voi aiheuttaa eriarvoisuuden tunnetta työyhteisössä. Lisäksi työnantajan on varmistettava työturvallisuus myös etätyössä ja tehtävä riskien arviointi.

Inhimillinen näkökulma

Inhimillisestä näkökulmasta etätyön hyötyjä ovat esimerkiksi ajan säästö, kun työmatka jää tekemättä. Työ on joustavaa ja parhaimmillaan se helpottaa työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Työhyvinvointi lisääntyy ja sairauspoissaolot vähenevät. Keskittyminen lisää työn tuottavuutta. Lisääntynyt etätyö vaatii työntekijältä kuitenkin entistä parempaa oman työn johtamisen taitoa.

Etätyöskentelyn pitkittyessä myös kolikon toinen puoli on tullut näkyviin. Kotona tehtävä etätyö voi olla myös stressaavaa. Työtä tehdään epäergonomisesti keittiön pöydän ääressä muiden perheenjäsenten pyöriessä ympärillä. Mikäli perheessä on useampi etätyöntekijä, työhuoneista ja palaveriajoista voi tulla vääntöä. Moni on myös kokenut etätyön yksinäiseksi ja puuduttavaksi, ja se on haitannut tiedon saantia ja yhteistä kehittämistä esimerkiksi projektityössä.

Johtamisen näkökulma

Johtamisen haasteena on, että vuorovaikutusta on enemmän työpisteen työntekijöiden kanssa, joita näkee usein, ja etätyössä olevat voivat uudessa tilanteessa unohtua. Myös kokoontumiset ovat jatkossa haastavampia, kun ne ovat jatkossa hybridikokouksia. Miten huomioida tasapuolisesti paikan päällä ja linjoilla olevat?

Johtamisen kannalta on tärkeää miettiä yhdessä, miten voidaan luoda tulevaisuus ja ympäristö, joka tukee sen hetkisen työn tuottavuutta. Miten olette yhteydessä toisiinne ja miten tuette yhdessä tekemistä ja yhteisten tehtävien hoitamista. Työn tekemisen paikka tulisikin valita tehtävän mukaan: vaatiiko se keskittymistä, yhdessä ajattelua, koordinointia, hyvää virettä tai useampaa näistä.

Ei ole tasapuolista, jos ihmisten yksilöllisiä tilanteita ja tehtävän vaatimia tuottavuuden lähteitä ei oteta huomioon hybridityötä muotoiltaessa. Epäreiluuden tunne nakertaa yhteishenkeä ja tuottavuutta. Keskustelut pelisäännöistä ja toimintatapojen kehittämisestä tulisi käydä sekä yksilöllisellä että yhteisellä tasolla.

Ota yhteys, kun haluat keskustella hybridityön johtamismallin tai tiimin yhteisten pelisääntöjen rakentamisesta.

Varaa aika maksuttomaan 15 minuutin konsultaation tästä

Riitta

johtajuuden kehittäjä ja valmentaja, CEO
ICF-sertifioitu coach PCC