Menetelmät

Oikeat kysymykset ja toimivat työkalut

Yhteistyöni lähtökohtana ovat johtamisen haasteet ja asiakkaani kehittymisen mahdollisuudet tässä hetkessä.

Pitkän kokemukseni ja valmennusosaamiseni ansiosta osaan esittää oikeat kysymykset. Minulla on taito aidosti kuunnella asiakastani ja luoda hyvä yhteys häneen. Tukenani ovat tutkimustieto johtamisesta ja työelämästä. Hallitsen tämän päivän työkalut myös etänä työskentelyyn.

Yhteistyömme lopputulemana ovat erinomaiset tulokset ja tyytyväinen asiakas.

Haluatko kuulla lisää?

Coaching on oikeastaan synonyymi valmennukselle. Se on luottamuksellinen, luova ja tavoitteellinen yhteistyösuhde, joka inspiroi asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa.

Coachingin avulla voidaan saavuttaa hyötyjä niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasolla. Kun keskitytään olennaiseen, tekemisen merkitys kirkastuu ja voimavaroja vapautuu sekä toiminta tehostuu ja tulokset paranevat.

Coach auttaa asiakasta rakentamaan konkreettisen toimintasuunnitelman tavoitteensa saavuttamiseksi. Coach haastaa asiakasta tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja auttaa häntä tulemaan tietoiseksi omista ajattelu-, tunne- ja toimintamalleistaan.

Coach ei anna asiakkaalle valmiita vastauksia vaan auttaa häntä löytämään itselleen sopivat seuraavat askeleet. Coach ohjaa ja varmistaa, että yhteistyö etenee kohti sille asetettuja tavoitteita.

 Millaisia tuloksia on odotettavissa johdon coachingista?

International Coaching Federation (ICF) on raportoinut seuraavia tuloksia hyödyistä:

70 % Kasvu yksilöllisessä suorituksessa:

 • tavoitteiden saavuttaminen
 • selkeämpi viestintä
 • korkeampi tyytyväisyys

 

50 % Kasvu tiimin suorituksessa:

 • laadukkaammat keskustelut
 • parempi yhteistyö
 • parempi suorituskyky

 

48 % Kasvu organisaation suorituskyvyssä:

 • tuottojen kasvu
 • työntekijöiden pysyvyyden kasvu
 • asiakkaat suosittelijoina

Mentorointi tarkoittaa asiantuntijan antamaa tukea uralla etenemiseen tai kehittymiseen työssä. Mentori on kokenut ja arvostettu vanhempi kollega, joka antaa tukea kokemattomammalle, oppimis- ja kehityshaluiselle henkilölle, aktorille. Mentori voi olla samasta tai eri organisaatiosta. Mentori on usein käsiteltävän aiheen asiantuntija. Käänteismentoroinnissa nuorempi asiantuntija opettaa vanhempaa.

Työpajat ovat vahvasti osallistavia ja niissä on myönteinen, kevyt, luova ilmapiiri, missä on helppo avautua. Keskustelussa ja ajattelussa painottuvat myönteisyys, leikillisyys ja huumori. Jumiutuneet käsitykset avautuvat kuin itsestään. Molemminpuolinen arvostus ja ehdoton luottamus ovat niin ikään Riitan tavaramerkkejä.

Valmentava johtajuus on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista, toiminnan ohjaamista ja suuntaamista. Se ohjaa jokaisen yhteisön jäsenen voimavaroja, tietoja ja taitoja ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtajuus tukee yhteisön kehittymistä ja uusien ratkaisujen syntymistä. Se auttaa ihmisiä motivoitumaan ja löytämään aitoa työn iloa.

Valmentavan johtamisen ydintaidot -kyselyn ja sen pohjalta tehdyn raportin ja valmennustapaamisen tavoitteena on auttaa esimiehiä kehittymään valmentavan johtamisen taidoissa. Tarkoituksena on ohjata esimiestaitojen kehittämiseen, ei vain niiden pelkkään arvioimiseen ja tutkimiseen. Nykytilan tietäminen on tärkeää, mutta se itsessään ei vielä vie kovin pitkälle. Kehittämisen onnistumiseksi on hyvä hahmottaa kunkin taidon kohdalla tavoitetilaa, hyvää tulevaisuutta. Siksi kyselyssä on pyritty saamaan mahdollisimman paljon esiin tiimin ideoita siitä, miten kunkin taidon tavoitetason toteutuminen näkyisi esimiehen päivittäisissä toimissa. Esimiehen taitojen kehittymisestä hyötyy koko työyhteisö.

Esimiestaitojen kehittämisen prosessissa tärkeitä ovat seuraavat vaiheet:

 1. Tuloksiin tutustuminen itsekseen, omien vahvuuksien ja kehittymiskohteiden hahmottaminen ennen valmennustapaamista
 2. Valmennustapaaminen, jossa asioita syvennetään ja löydetään konkreettisia tapoja kehittymiseen
 3. Tuloksista keskustelu myös työyhteisön kanssa
 4. Kehittymissuunnitelman viimeistely
 5. Suunnitelmaan palaaminen omassa kehityskeskustelussa esimiehen kanssa

Ajattelutyylit ja motiivi on  toimintatapaa ja motivaatiota kartoittava kysely. Kartoitus kuvaa omia vahvuuksiasi. Kysely koostuu yhteensä 88 väittämästä ja vastaaminen vie noin 10 – 15 minuuttia. Vastaaja valitsee aina itseäsi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon.  Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole. Kyselyn avulla kartoitetaan luontaisia vahvuuksiasi. Kyselyssä on kaksi osiota: motiivit ja toimintatapa. Molemmissa vastaustekniikka on sama.

Oletko toimintarooliltasi Itsenäinen toimija, Johtaja-vaikuttaja vai Yhdessätekijä? Entä, oletko suunnittelussa ja ongelmien ratkaisussa asioiden Toteuttaja vai niiden Uudistaja? Entäpä, viihtyisitkö Stabiileissa, yhdenmukaisia prosesseja sisältävissä vai Mobiileissa, vaihtelua tarjoavissa työympäristöissä? WOPI tutkii motivaatioita toimintaroolien sekä toimintamallien ajureina, ajattelutapoja suunnittelun ja ongelmanratkaisun ajureina ja asenteita erilaisten näkymien ajureina.

Wopi tulee alunperin sanoista Work personality inventory. Wopia käytetään yksilöiden sekä tiimien arviointiin, ohjaukseen ja valmennukseen.  

”Olet  oman  itsesi paras asiantuntija. Yhdessä löydämme uusia näkökulmia ja uusia tapoja ajatella ja toimia. Keskustelussa suuntaudumme tulevaisuuteen ja siihen, miten voit saavuttaa tavoitteesi.  Analysoimme  ja hyödynnämme vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Tutkimme, mikä toimii  ja vie kohti haluttua tulevaisuutta. Myönteisyys, luovuus ja huumori luovat tilaa uusille oivalluksille.”

Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa, jotka suuntautuvat tulevaisuuteen. Yhteistyön painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa. Ratkaisukeskeinen coaching on tehokas lähestymistapa ja se mahdollistaa positiivisen muutoksen muutamalla coaching-tapaamisella. Joskus jopa yksi tapaaminen voi saada merkittävän muutoksen aikaan.

Valmennuksessa nostetaan kautta linjan toiveikkuus ja asiakkaan omat voimavarat keskipisteeksi. Valmennuksessa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana.

Yhteisissä tapaamisissa tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka osittain. Tärkeää on kartoittaa tavoitteiden suuntaan tapahtuvaa edistystä.

Ratkaisun etsimisessä keskitytään puutteiden ja hankaluuksien tutkimisen sijaan voimia ja kykyjä lisääviin näkökulmiin. Epäonnistumisia tarkastellaan oppimiskokemuksina.

Ongelmiin löytyy lopulta usein monta ratkaisua. Tapahtumien ja kokemusten taustalla ei ole vaikuttamassa vain yksi totuus. Asiat tapahtuvat aina yhteydessä muihin ihmisiin ja ympäristöön, niinpä tavoitteeseen voi päästä monia, erilaisia reittejä pitkin.