Tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Salminen Interactions Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste.

 

1 Rekisterinpitäjä
Salminen Interactions Oy
(y-tunnus 2720769-3)
Hirvikuja 4 A, 02810 Espoo

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Riitta Salminen, sähköposti: [email protected]

3 Rekisterin nimi
Salminen Interactions Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän palveluihin liittyvien asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden kuten yhteistyökumppanuuden perusteella.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan käsitellä seuraavanlaisia tietoja:
Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, tehtävänimike, julkiset sosiaalisen median profiilitiedot kuten linkedin- tai twitter-tunnus, työnantajayrityksen nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

Palvelujen ostoon, toteuttamiseen ja maksuihin liittyviä tietoja, valokuvia ja videoita, muistiinpanoja sekä muita rekisteröidyn itsensä antamia tietoja. Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde sekä asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot.

6 Henkilötietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja asiakas- ja sidosryhmärekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Salminen Interactions Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 6 vuotta. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

7 Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan yhteydenottopyyntöjen, tilausten ja asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteriin voidaan lisätä myös Salminen Interactions Oy:n yhteistyökumppaneiden toimittamia tietoja.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi- sekä laskutuspalvelua tarjoaville yrityksille, jotka käsittelevät tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisen palveluntuottajan palvelimilla ja laitteilla, jolloin niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden kautta. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9 Rekisterin suojaus
Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja tietoturvaohjelmistoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain siihen oikeutetut henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatut asiakasrekisterin käyttöoikeudet henkilöille myöntää ja niitä valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla ja Windows10:n ja F-Securen tietoturvaohjelmistoilla.

10 Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen asiakas- tai sidosryhmäsuhde. Rekisteröidyn on vaatimuksen yhteydessä yksilöitävä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarvittavat seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakas- ja sidosryhmärekisteriin on talletettu.

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä mielipide-  tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Salminen Interactions Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste.

1 Rekisterinpitäjä
Salminen Interactions Oy 
(y-tunnus 2720769-3)
Hirvikuja 4 A, 02810 Espoo

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Riitta Salminen, sähköposti: [email protected]

3 Rekisterin nimi
Salminen Interactions Oy:n markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteelisiin lähetyksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti sähköpostin ja matkapuhelimen välityksellä.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan käsitellä seuraavanlaisia tietoja:
Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, tehtävänimike, sukupuoli, kieli, yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto, tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista, kutsuista ja tunnistettavista palautekyselyistä sekä niihin vastaamisesta, valokuvia ja videoita erityisesti rekisterinpitäjän järjestämistä tapahtumista (taltioinnista ilmoitetaan erikseen), tiedot suoramarkkinointiin liittyvistä valinnoista, ruokavaliosta tapahtumiin liittyen, kiinnostuksen kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

6 Henkilötietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja markkinointirekisterissä niin kauan kuin henkilö on potentiaalinen asiakas tai  potentiaalisen asiakkaan yrityksen palveluksessa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi- sekä laskutuspalvelua tarjoaville yrityksille, jotka käsittelevät tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisen palveluntuottajan palvelimilla ja laitteilla, jolloin niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden kautta. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8 Rekisterin suojaus
Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja tietoturvaohjelmistoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain siihen oikeutetut henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatut asiakasrekisterin käyttöoikeudet henkilöille myöntää ja niitä valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla ja Windows10:n ja F-Securen tietoturvaohjelmistoilla.

9 Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarvittavat seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja markkinointirekisteriin on talletettu tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuun suoramarkkinointiin sekä mielipide-  tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

Tietoa evästeiden käytöstä verkkosivuilla
Käytämme sivustollamme kolmansien osapuolien tarjoamia analytiikkaohjelmistoja, jotka asettavat seurantaevästeen käyttäjän selaimeen. Evästeen avulla voidaan seurata, onko samasta selaimesta vierailtu sivustolla aiemmin. Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Evästeiden avulla kerätään tietoja  selaimella käydyistä sivuista, selaimen ip-osoite, kellonaika, mistä verkko-osoitteesta selaimella on tultu verkkosivustolle, miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta verkkosivustolle on tultu. Useimpien internet-selainten asetukset sallivat evästeiden käytön poiskytkemisen.