Usein
kysyttyä

Ratkaisukeskeisyys on ajattelutapa ja käytännön strategia, jossa on kyse asiakkaan tavoitteiden ja näkökulmien löytämisestä ja pyrkiminen niitä kohti yhdessä ratkaisukeskeisen valmentajan tai ratkaisukeskeisen coachin tuella. Ratkaisukeskeisyys antaa välineitä johtamiseen, vuorovaikutustilanteisiin, motivaation ja innostuksen lisäämiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämiseen.

Ratkaisukeskeistä lähestymistapaa sovelletaan valmentavassa johtamisessa, esimiestyössä, myönteisen muutoksen ja ihmisten oman toimijuuden vahvistamisessa ja kehittämisessä. Se sopii moniin tilanteisiin, erityisen hyvin muutostilanteeseen, jossa vaaditaan kaikilta joustoa. Vaikka kaikkia asioita ei voi ratkaista, aina voi löytää tavoitteita ja voimavaroja päästä pieni askel kerrallaan eteenpäin ja saada helpotusta hankaliin tilanteisiin ja kestää niitä paremmin.

Valmennus alkaa tutustumisella. Ensimmäisessä tapaamisessa ratkaisukeskeinen valmentaja ja asiakas keskustelevat yhdessä asiakkaan tilanteesta, toiveista ja tavoitteista. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa, jotka suuntautuvat tulevaisuuteen. Yhteistyön painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa. Ratkaisukeskeinen coaching on tehokas lähestymistapa ja se mahdollistaa positiivisen muutoksen muutamalla coaching-tapaamisella. Joskus jopa yksi tapaaminen voi saada merkittävän muutoksen aikaan.

Valmennuksessa nostetaan kautta linjan toiveikkuus ja asiakkaan omat voimavarat keskipisteeksi. Valmennuksessa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana.

Yhteisissä tapaamisissa tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka osittain. Tärkeää on kartoittaa tavoitteiden suuntaan tapahtuvaa edistystä.

Ratkaisun etsimisessä keskitytään puutteiden ja hankaluuksien tutkimisen sijaan voimia ja kykyjä lisääviin näkökulmiin. Epäonnistumisia tarkastellaan oppimiskokemuksina.

Ongelmiin löytyy lopulta usein monta ratkaisua. Tapahtumien ja kokemusten taustalla ei ole vaikuttamassa vain yksi totuus. Asiat tapahtuvat aina yhteydessä muihin ihmisiin ja ympäristöön, niinpä tavoitteeseen voi päästä monia, erilaisia reittejä pitkin.

Tiimivalmennuksessa rakennetaan tiimin tulevaisuuden kuva ja tavoitteita mietitään yhdessä. Valmennuksessa panostetaan arvostavaan vuorovaikutukseen, kuuntelemiseen, osallistumiseen ja yhteistyöhön. Tiimin jäseniiin suhtaudutaan arvostaen heidän ideoitaan ja kunnioittaen heidän tapaansa toimia. Vuorovaikutus vahvistaa yhteistyön syntymistä. Tärkeä osa on aito myönteinen palaute ja kiitosten jakaminen edistymisestä kaikille osapuolille.

Tiimityössä arvostava vuorovaikutus on erityisen tärkeää. Toisten ihmisten ajattelutavan, maailmankuvan ja arvojen kunnioittaminen, mikä ilmenee läsnäolona ja hyvänä kuuntelemisena. Myös omaa itseä ja omia arvoja on kunnioitettava valintoja tehdessä.

Coaching on oikeastaan synonyymi valmennukselle. Se on luottamuksellinen, luova ja tavoitteellinen yhteistyösuhde, joka inspiroi asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa.

Coachingin avulla voidaan saavuttaa hyötyjä niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasolla. Kun keskitytään olennaiseen, tekemisen merkitys kirkastuu ja voimavaroja vapautuu sekä toiminta tehostuu ja tulokset paranevat.

Coach auttaa asiakasta rakentamaan konkreettisen toimintasuunnitelman tavoitteensa saavuttamiseksi. Coach haastaa asiakasta tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja auttaa häntä tulemaan tietoiseksi omista ajattelu-, tunne- ja toimintamalleistaan.

Coach ei anna asiakkaalle valmiita vastauksia vaan auttaa häntä löytämään itselleen sopivat seuraavat askeleet. Coach ohjaa ja varmistaa, että yhteistyö etenee kohti sille asetettuja tavoitteita.

Coaching sopii erityisesti itsensä johtamisen, oman työn johtamisen, valmentavan johtamisen, johtajuuden ja esimiestyön kehittämiseen, tiimin, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Coaching-ohjelman osallistuja on tyypillisesti johtaja, esimies tai asiantuntija. Yhteistä coaching-ohjelmaan osallistujille on halu kehittyä itse ja tukea oman työyhteisönsä kehittymistä, onnistumista, tavoitteiden saavuttamista ja jopa ylittämistä.
ICF:n määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coaching on tavoitteellinen ja myönteinen yhteistyösuhde, jossa coach auttaa asiakasta kehittymään asiakkaan haluamalla osa-alueella. Coaching on asioiden yhdessä tutkimista, uusien näkökulmien avaamista sekä oman toiminnan ja ajattelun tietoisuuden lisäämistä. Coach auttaa asiakasta rakentamaan konkreettisen toimintasuunnitelman tavoitteensa saavuttamiseksi. Työnohjaus antaa ohjattavalle mahdollisuuden tutkia ja jäsentää omaan työhön liittyviä kokemuksia. Työnohjaus voi olla ammatti-identiteetin tutkimista ja vahvistamista, luovan työotteen löytämistä, työroolin selkeyttämistä ja hallinnan tunteen lisääntymistä. Työnohjaus auttaa muutoksissa ja uusien tehtävien haltuunottoa, työssä jaksamista ja parantaa työhyvinvointia. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tavoitteellinen ja tulevaisuuteen suuntautuva.

Riitalla on kymmenien vuosien kokemus johtamisesta, esimiestyöstä ja myynnistä yritysmaailmasta. Hän on myös kokenut valmentaja ja toimii valmentajaopiskelijoiden coachina ja pienryhmäohjaajana. Riitalla on myös hieno kyky luoda myönteinen, kevyt, luova ilmapiiri; hänelle on helppo avautua. Keskustelussa ja ajattelussa painottuvat myönteisyys, leikillisyys ja huumori. Jumiutuneet käsitykset avautuvat kuin itsestään. Molemminpuolinen arvostus ja ehdoton luottamus ovat niin ikään Riitan tavaramerkkejä.

Riitalla on myös ICF-sertifikaatti. ICF-sertifioinnin tarkoituksena on suojata ja palvella coaching-asiakkaita, arvioida ja varmistaa ammatticoachien osaaminen sekä kannustaa ammatticoacheja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Riitta on ammatticoach ja Riitalla on yli 750 tuntia coaching-työtä.

Parhaat coachit ja valmentajat kehittävät jatkuvasti omaa ammatitaitoaan. Kun valitset ICF-sertifioidun coachin, niin tiedät, että ICF-sertifioitu coach sitoutuu ICF:n eettisiin sääntöihin, on näyttänyt hallitsevansa ammatticoachin osaamisvaatimukset, on tehnyt vähintään 100 tuntia coaching-työtä asiakkaiden kanssa sekä ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan jatkuvasti.

Coaching, business coaching, valmennus, mentorointi, työnohjaus, sparraus, konsultointi ja koulutus ovat kaikki menetelmiä, joilla pyritään kehittämään työn sisältöä tai työntekijän tapaa toimia.

Coaching on luottamuksellinen, luova ja tavoitteellinen yhteistyösuhde, joka inspiroi asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coaching on yhdessä tutkimista ja uusien näkökulmien avaamista. Coaching perustuu siihen, että asiakas on oman tilanteensa ja elämänsä paras asiantuntija.

Business Coaching tarkoittaa yritys- tai liiketoimintaympäristössä toteutettavaa coachingia. Business coachingin erityispiirteenä on, että coachattavan henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi prosessiin liityvät myös organisaation tavoitteet, odotukset ja toiveet coaching-ohjelman lopputuloksille. Business coaching sopii mm. johdolle, johtoryhmille ja esimiehille sekä asiantuntijoille. Riitan ratkaisukeskeiset yritysvalmennukset ovat lähimpänä business coachingia.

Valmennuksessa opitaan ja harjoitellaan yhdessä etukäteen sovittuja asioita ja tietosisältöjä. Valmennus voi sisältää alustuksia, tietoa ja yhdessä pohtimista sekä käytännön harjoittelua. Valmennusohjelman aikana harjoitellaan taitojen vientiä käytännön työhön ja toimintaan. Valmennus on vuorovaikutteista ja käytännönläheistä. Valmennuksessa opittua voidaan soveltaa työhön jo valmennuksen aikana.

Mentorointi tarkoittaa asiantuntijan antamaa tukea uralla etenemiseen tai kehittymiseen työssä. Mentori on kokenut ja arvostettu vanhempi kollega, joka antaa tukea kokemattomammalle, oppimis- ja kehityshaluiselle henkilölle, aktorille. Mentori voi olla samasta tai eri organisaatiosta. Mentori on usein käsiteltävän aiheen asiantuntija. Käänteismentoroinnissa nuorempi asiantuntija opettaa vanhempaa.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä yhdessä. Lähtökohtana on ohjattavan kokemus ja tavoitteet työssään. Työnohjaus on tavoitteellinen useamman tapaamiskerran prosessi. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

Sparraus eli sparri on kamppailulajeista tuttu nimitys tavallisesti vapaamuotoiselle, ottelemista muistuttavalle harjoittelulle. Liike-elämässä sparraus tarkoittaa haastamista ja ajatusten vaihtoa, asiakkaan neuvomista ja opastamista.

Konsultoinnissa konsultti on asiantuntija ja jakaa omaa asiantuntemustaan. Konsultointi on yleensä kertaluonteista tai lyhytaikaista. Siinä käsitellään jotakin rajattua ongelmaa tai tavoitetta.

Koulutus tai luento tarjoavat tietoa. Koulutuksessa työskentely keskittyy tiedon hankintaan ja lisäämiseen. Kouluttajan asiantuntemus on keskeisessä roolissa. Koulutus voi tarkastella laajoja ja monimutkaisia teoreettisia kokonaisuuksia. Koulutus on yleistä teoriaa, joka esittelee tekemisen mahdollisuuksia. Koulutuksen vaikuttavuus tapahtuu jälkeenpäin kasvaneen tietämisen kautta. Koulutuksessa on usein yksisuuntaista informaatiota ja sopii suurillekin ryhmille. Osallistuja voi kuunnella passiivisesti.